ERC-Campredó: propostes per una economia amb i per l'entorn


Des de Campredó s’ha de contribuir, en la mesura de les competències i capacitats de l’EMD, a la reducció dels impactes ambientals i de la contaminació, i a l’impuls de llocs de treball.

En un escenari com l’actual, on es fa palesa la urgència de donar resposta al repte del canvi climàtic, i en què el context de la crisi econòmica fa manifesta la insuficiència de recursos econòmics dels ens locals, resulta evident que no disposem de gaire marge de maniobra.

Volem obrir un nou paradigma en la gestió ambiental de Campredó: assolir un autofinançament amb la transformació de les problemàtiques ambientals en una oportunitat per generar beneficis socials, econòmics i de sostenibilitat.
Per això, s’ha de fomentar una nova cultura ambiental, en la qual donar a conèixer el territori, la producció d’energies renovables, l’eficiència energètica i la informació poden ser, en molts casos, una oportunitat d’implantar mesures sostenibles i que generin economia.
Campredó té un terme amb uns valors ecològics i naturals molt elevats. Es tracta de donar a conèixer aquests espais, a partir de fórmules que generin activitat al poble. És a dir, es pot desenvolupar un centre d’interpretació de la geologia i la mineria als Argilers de Campredó. Aquest centre podria oferir serveis d’educació ambiental i de guies, on es podrien portar els estudiants de Centres d’educació primària o secundària. 
En relació al punt anterior, el mateix es podria fer als Ullals de Soldevila. Els Ullals són uns terrenys que es troben al mig de polígon Industrial del Baix Ebre i que, tot i la seva ubicació, alberguen una flora i una fauna molt interessant. De la mateixa manera, tenen una composició sedimentària especial. Tots aquests trets i molts més han de donar-se a conèixer. Una manera de fer-ho és a partir d’un guiatge amb educadors ambientals.
Aprofitant aquests lloc d’interès ecològic, geològic i lúdic es podrien desenvolupar unes rutes cicloturístiques per tot el terme, que donessin la possibilitat al ciclista de conèixer les característiques de les zones per on passa. El terme es podria dividir en 3 espais ben diferenciats pels seus valors paisatgístics: el riu, l’horta i les garrigues.
En termes energètics, ERC a Campredó ha de treballar per aconseguir que el 50% de l’electricitat que es consumeix a nivell municipal s’encamini en l’horitzó 2015 a provenir de fonts renovables. Per fer front a les despeses econòmiques i per augmentar la qualitat de vida i ambiental, s’ha d’apostar per un sistema energètic basat en energies renovables i amb eficiència energètica. 
Després d’una acurada anàlisi de les instal·lacions d’enllumenat públic i de les dependències municipals, s’haurà de fer recerca de fons de finançament per cobrir les actuacions derivades. És a dir, trobar fórmules per assegurar el finançament de les inversions per a projectes innovadors d’estalvi i d’eficiència.
En aquest sentit, s’han de cercar subvencions d’administracions a nivell europeu, estatal i autonòmic o altres fórmules, com la entrada de capital privat per fer front a les actuacions derivades de les auditories energètiques.
Cedir el domini públic de les teulades municipals (ajuntament, caseta de la piscina, casal d’avis...) per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques de producció d’energia a canvi d’un cànon. Amb aquest model el municipi que vol impulsar la generació d’energia fotovoltaica no necessita fer cap inversió ni endeutar-se, fins i tot pot rebre un petit ingrés en concepte de cànon.
Informar i assessorar als empresaris dels dos polígons industrials per tal que implantin l’energia solar als sostres de les seves instal3lacions. Tant el polígon del Baix Ebre com el Catalunya Sud disposen de grans magatzems amb àmplies superfícies de sostre, que es podrien aprofitar per a producció d’energia, afavorint, d’aquesta manera, a la generació distribuïda i a l’autosuficiència energètica.
L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals Domèstiques i Industrials ha de ser una realitat per al municipi. Tot i que les indústries tenen els seus sistemes de depuració, el poble necessita d’una Estació Depuradora aigües avall, on es puguin tractar totes les aigües que ho necessitin.